Kompaktní a rychlé sušení

Sušička Flash, též nazývána Drymeister (DMR)

Sušička Drymeister kombinuje sušení, mletí a roztřídění v jediném zařízení. Sušička Drymeister dokáže převést vlhký vstupní materiál na ultra jemný prášek s extrémně úzkou distribucí velikostí částic během několika sekund. To ze zařízení činí ekonomickou alternativu k rozprašovacím a k ostatním sušičkám.

Aby se z mokrých procesů získaly suché prášky konkurenceschopným způsobem, je zásadní při každé příležitosti šetřit energii. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je udržet na co možná nejnižší úrovni množství vody k odpaření. Tepelné sušení je svou povahou mnohem energeticky náročnější než mechanické odvodnění. První fáze procesu sušení je proto obvykle buď odstředění, nebo filtrace. Mechanicky odvodněný produkt potom vyžaduje další sušení. U výrobků, které se mají sušit, se v závislosti na takových faktorech, jako je velikost, tvar a rozpustnost částeček, lze najít podstatné odchylky v jejich složení. V praxi se toto složení pohybuje v rozmezí od viskózních suspenzí až po drobivé filtrační koláče.

Tepelné sušení
Volba vhodného procesu sušení závisí na komplexní kombinaci faktorů. Charakter sušeného výrobku hraje důležitou roli, ale důležitými otázkami jsou také dostupný prostor, navazující procesy a konvence relevantního trhu. Pokud volba padne na sušení Flash (proti pásovému sušení například), bude třeba další výběr učinit mezi různými systémy, které jsou k dispozici. Dvě známé formy sušení flash jsou kruhové sušení (nebo pneumatické sušení) a sušení rozprašováním.

Kruhové sušení a sušení rozprašováním
Při kruhovém sušení se sušený produkt vstřikuje do proudu horkého vzduchu. Produkt je se okamžitě suší a poté je ze sušicího vzduchu oddělen ve vírovém odlučovači. K mokrému krmivu je možné přidat část suchého produktu, aby se proces sušení optimalizoval. V rozprašovací sušičce je vrstva viskózní suspenze v horní části věže rozprašována pomocí tlakových trysek nebo jemně rozdělena pomocí stlačeného kola či mechanického kola. Kapky při svém pádu schnou a tvoří malé částice, které jsou zachytávané v základně věže a odsud odebírané. Tato metoda sušení vyžaduje určitý stupeň tekutosti sušené suspenze. Může být dokonce nutné přidat do suspenze vodu, aby se rozprášení vylepšilo. Čtenáři je tedy zřejmé, že proces mechanického odvodnění následovaný naředěním s cílem umožnit další sušení je značným plýtváním energie.

Drymeister (DMR)
Mnohem lepším přístupem je okamžitě sušit produkt dále, a to i v případě sypkého filtračního koláče. Společnost Hosokawa Micron vyvinula sušičku flash Drymeister, která tuto potřebu splňuje, a to pomocí technologie spojující sušení, mletí a roztřídění v jediném zařízení. Pro dávkování do sušičky Drymeister jsou k dispozici různé možnosti, například dvoušnekový dopravník. Produkt je přiveden do mlecí komory, kde rotory zmenší velikost částic materiálu. Tím se vytvoří velká kontaktní plocha umožňující rychlé sušení. Tyto částice jsou vehnány do proudu horkého vzduchu a zde dochází k jejich sušení. Suché, lehké částice jsou přiváděné do proudu vzduchu a dokážou projít kolem třídiče v horní části zařízení. Stále vlhké, a tudíž těžké částice padají zpět do sušicí komory, dokud nejsou vysušené. Částice unášené sušicím vzduchem jsou z proudu vzduchu oddělené například pomocí vírového odlučovače nebo filtračním zařízením. Během několika sekund dokáže sušička Drymeister převést vlhký vstupní materiál na ultra jemný prášek s velmi úzkou distribucí velikostí částic.

Parametry procesu
Pro řízení výkonnosti sušičky Drymeister lze upravovat různé parametry procesu. Například rychlost a teplota proudu horkého vzduchu mohou být upraveny (až do 650 °C) v závislosti na výstupní teplotě. Konečný obsah vlhkosti částic lze také modifikovat změnou rychlosti otáček na kola třídiče. Dalším nastavitelným parametrem procesu je počet otáček mlecího rotoru. Je možné použít řadu různých rotorů v závislosti na složení sušeného výrobku. To může také zabránit nahromadění výrobku v mlecí komoře. Výkonnost sušičky Drymeister lze tedy optimalizovat dle požadavků každé konkrétní aplikace, zatímco samotný stroj lze použít pro sušení řady zcela odlišných výrobků. Sušička Drymeister je snadno přístupná pro čištění, kontrolu a údržbu. Montáž je velmi kompaktní ve srovnání s jinými systémy sušení srovnatelné kapacity.

Exponenciální
Sušička Drymeister není ideální pouze pro nové procesy sušení, ale ukázala se také jako časově a energeticky úsporná alternativa ke stávajícím rozprašovacím sušičkám. To souvisí s její schopností sušit výrobky s vysokým obsahem pevných látek. Význam tohoto bude ozřejměn, když vezmeme v úvahu, že množství vody, která se má odpařit, vrůstá exponenciálně s obsahem vlhkosti ve výrobku. To lze prokázat výpočtem. Abychom získali 100 kg suchého prášku z výrobku s obsahem vlhkosti 60 %, je nutné odpařit 150 kg vody. Pokud má však výrobek vlhkost 20 %, je pro získání 100 kg suchého prášku nutné odpařit pouze 25 kg.

 

Kompaktní a rychlé sušení
Drymeister
Drymeister #3
Drymeister #4