Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Při přemisťování aktivních farmaceutických složek z jedné nádoby do druhé může docházet ke vzniku prašných emisí ohrožujících bezpečnost obsluhy. Také produkt může být při přemisťování ohrožen vlivy okolního prostředí, snižujícími jeho kvalitu.

Řízení toku citlivých materiálů vyžadujících zamezení úniku produktu
Dělené motýlkové klapkové ventily (SBV) Andocksysteme poskytují bezpečný způsob přemístění produktu z jedné nádoby do jiné. Ventil je konstruován tak, aby minimalizoval prašné emise unikající do pracovním prostředí. Je používán k bezpečnému přemístění aktivních farmaceutických složek a dalších produktů, u nichž je nutné z bezpečnostních důvodů a z důvodů hrozících zdravotních rizik zamezit úniku produktu. Ventily také napomáhají zlepšit tok produktu, zvyšují výtěžnost a pomáhají zajistit sterilitu produktu. Nový spojovací systém SBV sestává z aktivního a pasivního ventilu, opatřených na obou stranách velmi precizními ložisky. Aktivní ventil, ovládaný buď manuálně, nebo automaticky, je integrován do vstupu nebo výstupu pracovní stanice. Pasivní část je připevněna k mobilnímu zásobníku. Vycentrovaná poloha aktivního ventilu vůči pasivnímu je při spojení obou části zajištěna zamykacími kolíky. Po spojení se oba dělené ventily současně otevřou a způsobem zcela zabezpečeným proti úniku produkt vysypou. SBV Andocksysteme jsou opatřeny PTFE zapouzdřeným těsnícím systémem vhodným pro produkty vyžadující zamezení úniku, chemicky agresivní práškové produkty a kapaliny.

VÝHODY:

  • Zachováváním pracovních limitů expozice zajišťují bezpečné pracovní prostředí
  • Zachovávají kvalitu citlivých produktů omezením jejich expozice prostředí a kontaminujícím faktorům
  • Snížení nákladů na čištění a prostojů eliminací prachu
  • Úspora času daná vysokou průtokovou rychlostí přemístění
  • Zvýšení výtěžnosti minimalizací zbytečných ztrát

Andocksysteme je specializovaná firma na vývoj a inženýrství vysoce kvalitních dokovacích řešení pro sypký materiál.