Peletovací lis pro zpracování biomasy

Využívání biomasy pro získávání energie a jiné způsoby jejího využití vyžadují konzistentní a spolehlivé stlačení biomasy s co nejvyšší hustotou jednotlivých kusových produktů. V procesech následného zpracování biomasy, jako je např. spalování, je důležité mít k dispozici vstupní produkt, se kterým se snadno manipuluje. Nabízená řada peletovacích lisů je rozvíjena již od dob energetické krize v 70. let 20. století. Velmi dobře splňuje požadavky současného průmyslu zpracování obnovitelných zdrojů.

Pelety jako biopalivo

Zahuštěním vstupního materiálu za vzniku pelet se získá biopalivo s velmi dobrými energetickými vlastnostmi. Výhodou pelet je nižší vlhkost a snížený obsah popela a škodlivých látek. Granulovaný substrát má ve srovnání s původním stavem vyšší energetické hodnoty. Pelety jsou díky své vysoké objemové hmotnosti velmi snadno skladovány a přepravovány.

Proces peletování zahrnuje vystavení vstupního materiálu v technologickém procesu vysokému tlaku a vysoké teplotě. Substráty, které se nejčastěji používají při výrobě pelet, jsou piliny, obilná sláma, odpad z olejnatých semen atd., které se vyznačují vysokým obsahem lignocelulózových složek. Biomasa lignocelulózy se zase skládá z polymerů ve formě celulózy, hemicelulózy a ligninu. Vysoká teplota a tlak způsobují změny ve struktuře biomasy, což umožňuje změkčení částic zpracovaného materiálu. V důsledku interakce výše uvedených faktorů na substrátu vzrůstají mezimolekulární vazebné síly, které působí mezi vnějšími vrstvami spojených zrn. To způsobuje, že po dokončení procesu se produkt získá ve formě granulí ve formě pelet, které se vyznačují specifickým tvarem, mechanickými vlastnostmi a měrnou hmotností.

Robustní peletovací lis na biomasu s nepřekonatelnou kvalitou pelet a dlouhou dobou bezporuchového provozu

Společnost Amandus Kahl vyrábí osvědčené peletovací lisy pro zpracování mnoha typů biomasy, včetně dřeva, slámy, sušené píce a vedlejších produktů zemědělské výroby a mnoha dalších. K protlačení vstupujícího materiálu využívají lisy protlačovací válce s deskovou matricí; materiál je tlačen do peletizační matrice, kde dochází k formování výsledného produktu. Ten opouští lis vytvarován do nekonečných válečků. Tyto válečky jsou pak rotujícími noži rozřezány na kousky požadované délky. Válce lisu a rotující nože se pohybují pomalu, tak aby byla zajištěna optimální kvalita pelet a prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem a teplem. Rychlost pohybu protlačovacího válce je neomezeně nastavitelná. Vzdálenost mezi jednotlivými zuby protlačovacího válce a vzdálenosti řezacích nožů lze nastavit podle konkrétních potřeb provozu tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výstupního produktu.

Peletovací lisy jsou konstruovány pro maximální bezporuchovou provozní dobu, jejich součástí je vyztužená tlaková komora, podpěra matric, řezací nože, naddimenzovaná a soustavně promazávaná kuličková ložiska, aktivně promazávaná převodovka. Desková konstrukce matric zajišťuje rovnoměrné rozdělení přiváděného materiálu a umožňuje lepší rozložení tlaku vedoucí k produkci kompaktnějších pelet než u tradičně používaných talířových matric. Společnost Amandus Kahl nabízí peletizační lisy s kapacitou od 300 kg/h do 8 000 kg/h.

Během výroby se vstupní materiál vtlačuje do řady průchozích otvorů vytvořených v matrici pod vysokým tlakem, přičemž se zvyšující se teplotou se vytváří trvanlivá válcovitá peleta, která v závislosti na kvalitě materiálu dosahuje topného výkonu asi 5 kW / kg. Stupeň použití je asi 90%. Pro srovnání: ohřev oleje je pouze 50 – 60%. Také v případech ochrany životního prostředí se termín „dřevěné pelety“ používá stále častěji, protože splňuje všechny emisní normy.

VÝHODY PELETOVACÍCH LISŮ

  • Řada dobře známých lisů od předního dodavatele
  • Lisy pro širokou škálu produktů z biomasy
  • Navrženy tak, aby umožňovaly spolehlivý provoz s dlouhou dobou bezporuchovosti
  • Délka jednotlivých pelet je zajištěna řezáním materiálu, nikoli jeho odlamováním, výsledkem je pak konzistentní velikost pelet a vznik minimálního množství jemných frakcí
  • Výroba kvalitních pelet s vyšší materiálovou hustotou jednotlivých kusů, zajišťující lepší vlastnosti spalování oproti peletám připraveným jinými typy lisů

Stejně jako pěstování energetických plodin umožňuje hospodaření se zemědělskou půdou, použití přebytků a odpadu pro zemědělskou výrobu pro energetické účely zabraňuje plýtvání potravinami a řeší problém využití odpadu. Sláma, seno, cukrová řepa, cukrová třtina, brambory, olejnaté řepky nebo zbytky ze zpracování ovoce nebo zvířecí výkaly jsou z energetického hlediska cenné a měly by se používat. Nejčastěji se pro energetické účely používá biomasa ze slámy. Slámu lze spálit ve formě: suchých plev, pelet, prachu, apod.

Výhodou této biomasy jako energetické suroviny ve srovnání s uhlím je významné snížení emisí CO2 do atmosféry, zatímco produkce CO2 při správném spalování slámy nepřesahuje množství spotřebovaného obilí během jeho růstu. Použití slámy jako nosiče energie snižuje náklady na výrobu tepla a příznivě ovlivňuje životní úroveň místního obyvatelstva, zvyšuje ziskovost zemědělské produkce a výrazně snižuje riziko požáru. Roční objem produkce slámy může výrazně kolísat, což je určeno oblastí pěstování rostlin, velikostí plodin, druhem a odrůdou rostlin, hnojením, povětrnostními podmínkami.

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.