Pneumatický dopravník pro přepravu na dlouhé vzdálenosti

Pneumatické dopravníkové systémy pro přepravu suchých sypkých materiálů jsou v průmyslu velmi žádaným řešením přepravy materiálu. A to především z důvodu nižší počáteční investice než v případě mechanických dopravníkových systémů. Nicméně, tradiční pneumatické dopravníkové systémy jsou spojeny s vysokými provozními náklady, danými potřebou energie nutné k zajištění dostatečného proudění vzduchu.

Dopravní potrubí pro přesun suchých sypkých materiálů s vyšší efektivitou a nižšími náklady na energii

Efektivita pneumatických dopravníkových systémů pro sypké suroviny nebo odpadní produkty, jakými jsou např. prach nebo polétavý popel při zpracování nerostných surovin, výrobě potravin, plastů, ve farmaceutickém průmyslu a mnoha dalších oblastech, může být podstatně zvýšena využitím přepravního potrubí, navrženého speciálně pro tyto materiály. Koncept FLUIDCON společnosti Claudius Peters představuje potrubí pro pneumatické dopravníky suchých materiálů, využívající část proudícího vzduchu k proudění ve vertikálním směru, kolmém na směru hlavního proudu. Působením tohoto příčného proudu dochází k fluidizaci částic, a tím k jejich snadnějšímu pohybu. Fluidizační vzduch je rozváděn napříč spodní částí dopravního potrubí a odtud je směrován vzhůru. Tím jsou částice odtlačovány od spodní části potrubí, udržovány ve fluidním stavu a vedeny do hlavního podélného proudu vzduchu, kterým jsou pak transportovány. Nízké vnitřní tření částeček přepravovaných ve fluidním stavu umožňuje pohyb materiálů ve směru potrubí s minimální rychlostí hlavního podélného proudu vzduchu. Využití tohoto principu vede k menšímu opotřebení potrubí, k nižší hodnotě potřebného tlaku (postačuje nižší rychlost proudění vzduchu), k nižším energetickým nároků. Celkové provozní náklady jsou tak vyšší.

VÝHODY

  • Nižší investiční náklady než v případě mechanických dopravníkových systémů
  • Nižší provozní náklady než v případě tradičních pneumatických systémů
  • Nižší rychlost přepravovaných částic a nosného proudu plynu
  • Menší opotřebení součástí
  • Snadné spuštění a spuštění po přerušení, a to i v případě přítomnosti materiálu ve vedení

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.